Posted in Opšti tekstovi

Креирање Power Point презентације

Kreiranje PowerPoint prezentacije I deo 2007

Kreiranje PowerPoint prezentacije (II deo)

OCENJIVANJE Power Point prezentacijeOCENJIVANJE Power Point prezentacije

Advertisements
Posted in Opšti tekstovi

Kratak istorijat razvoja personalnih računara i uređaja

 • Iako su prvi elektronski računari napravljeni četrdesetih godina prošlog veka, tek su kasnih sedamdesetih počeli da ulaze i u domove i pod nazivom mikro-računari postajali inventar domaćinstva. U početku prodavali su se u vidu kompleta za sklapanje (npr. Apple I). Osamdesetih godina, u ogromnim količinama prodavali su se Apple II, TRS-80, Sinclair ZX80, Sinclair ZX81, Sinclair ZX Spectrum, Commodore PET, Commodore 64, Amiga 100, Amiga 500 i mnogi drugi. 
 • Kompanija IBM ušla je na tržište mikro-računara 1981. godine sa svojim personalnim računarom IBM PC i postavila standarde za sve „IBM PC kompatibilne računare“ kako ih danas nazivamo. Operativni sistem DOS za IBM PC napravila je kompanija Microsoft i time se pozicionirala kao lider na tržištu softvera. 
 • Prvi prenosni računar Osborne 1 napravljen je 1981 godine, a godinu dana kasnije i prvi prenosni PC, Compaq Portable, čime je otpočeo razvoj laptop računara. 
 • Prvi mobilni telefon predstavila je kompanija Motorola 1973. godine, a prva mobilna mreža 1976. godine u Japanu. Osamdesetih godina mobilne mreže zaživele su i na Evropskom i Američkom kontinentu. Prve mobilne mreže koje su podržavale prenos podataka (2G) nastale su početkom devedesetih godina. 
 • Ubrzani razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija doveo je do razvoja personalnih mobilnih uređaja (pametnih telefona, tableta, čitača e-knjiga i dr.) kao i uređaja i sistema sa ugrađenim računarima koje nalazimo svuda (nazvano sveprisutno računarstvo – engl. Pervasive Computing). Trend u savremenom društvu je i povezivanje računara i svih pomenutih uređaja na internet (nazvano internet stvari – engl. Internet of Things).
Posted in Opšti tekstovi

Kratak istorijat razvoja računara

 • Prva sprava za računanje, Abakus, nastala je pre više od 2000 godina pre nove ere (drevni narodi Egipta, Grčke, Rima, Kine). 
 • Prvi mehanički kalkulator, Paskalina, konstruisao je 1642. godine francuski filozof i matematičar Blaise Pascal. 
 • Prvu programabilnu automatsku mašinu, razboj za tkanje sa bušenim karticama, konstruisao je 1801. godine Joseph Jacquard. 
 • Prvi elektro-mehanički računar konstruisao je 1927. godine Vannevar Bush. Najpoznatiji tip elektro-mehaničkog računara bio je Harvard Mark I.
 • Alan Mathison Turing (1912-1954) bio je engleski matematičar, logičar i kriptograf. Smatra se ocem teoretskog računarstva jer je napravio koncept algoritama koji se i danas koristi. 
 • John von Neumann (1903-1957) bio je mađarsko-američki matematičar i naučnik koji je postavio osnovne principe arhitekture računara. 
 • Elektronski računari prve generacije konstruisani su sredinom prošlog veka. Karakteriše ih izrada u tehnologiji elektronskih vakumskih cevi, mala brzina rada, mali kapacitet memorije i programiranje na mašinskom jeziku. Trošili su puno električne energije, bili su ogromni, teški i nepouzdani u radu. Poznati modeli računara ove generacije su: ENIAC, SSEM, Manchester Mark 1, EDSAC i CSIRAC. 
 • Elektronske računare druge generacije karakteriše izrada u poluprovodničkoj tehnologiji, povećana brzina rada u odnosu na prvu generaciju, povećan kapacitet memorije uvođenjem magnetnih traka, programiranje na „modernijim“ programskim jezicima i komercijalna upotreba. Poznati modeli računara ove generacije su: UNIVAC, IBM 1401, PDP-1 i PDP-8, MIT TX-0 i MIT TX-2, Philco Transac S serije, CDC 160x serije i mnogi drugi. 
 • Elektronske računare treće generacije karakteriše izrada u tehnologiji integrisanih kola, povećana brzina rada u milionima operacija u sekundi, povećan kapacitet memorije uvođenjem magnetnih diskova i programiranje na višim programskim jezicima COBOL, FORTRAN, ALGOL, LIST i dr. Poznati modeli ove generacije su HP 2116A i HP 2114A, Data General Nova, IBM 7080 i IBM 7090, System/32 i System/36 i mnogi drugi. 
 • Elektronske računare četvrte generacije karakteriše izrada u tehnologiji integrisanih funkcionalnih blokova, konstantan rast procesorske moći i brzine, povećanje kapaciteta memorije, umrežavanje, jednostavnost korišćenja itd. Ova generacija računara iznedrila je savremene personalne računare i uređaje, servere i super-računare. 
Posted in Računari i programiranje

Računari i programiranje – I razred Osnovni pojmovi

 • Podatak (engl. Data) je formalizovana činjenica, pojam ili događaj iz realnog sveta. Predstavlja se nizom znakova. Može se registrovati, čuvati, prenositi, obrađivati i prezentovati. 
 • Informacija (engl. Information) predstavlja skup podataka stavljen u određenu formu. Reč informacija nastala je od latinskog izraza in formare, što znači stavljanje u određenu formu tj. davanje oblika nečemu. 
 • Obrada podataka (engl. Data Processing) predstavlja skup aktivnosti kojima se podaci transformišu u informacije. 
 • Informatika (engl. Informatics) je nauka koja se bavi prikupljanjem, obradom, skladištenjem, prenosom i prezentacijom podataka, kao i upotrebom informacija. Pojam informatika nastao je konstrukcijom reči „informacija“ i „automatika“ u drugoj polovini XX veka. Osnovne informatičke discipline su: računarstvo, informacioni sistemi, informacione tehnologije i dr. 
 • Računarstvo (engl. Computer Science) je naučna disciplina koja se bavi teorijskim osnovama, projektovanjem i primenom računarskih sistema.