Posted in Lekcije, Računari i programiranje, Računarstvo i informatika

ПОДАТАК И ИНФОРМАЦИЈА

ПОДАЦИ – ИНФОРМАЦИЈЕ – ЗНАЊЕ – МУДРОСТ

Податак је основни део информације. Подаци су регистроване чињенице, ознаке или запажања настала у току неког процеса.

Појам података је везан за физичке симболе који могу да се бележе, чувају, преносе, обрађују.

Информације се предају усмено (речима), писмено (у виду текста, табела, слика, цртежа, графикона) или на неки трећи начин (нпр. помоћу звучних, светлосних сигнала, температуре, притиска, електричних, нервних импулса).

ПРИМЕР:       податак: оцене по предметима

обрада: рачунање просека

информација: просек-општи успех ученика

Обрадом података добија се информација.

Информација је скуп обрађених података које за објекат (човек, рачунар) који их прима имају одређено значење и употребну вредност

Обрада података се може поделити у четири фазе:

  1. прикупљање и унос података;
  2. организација података и њихово чување (складиштење):
  3. обрада података помоћу рачунара;
  4. издавање (саопштавање) резултата обраде.

РАЧУНАРСТВО (computer science) је наука која се бави теоријским аспектом развоја хардвера и софтвера и даје одговор на питање шта и како се нешто може решити помоћу рачунара.

ИНФОРМАТИКА (information science) је наука која изучава структуру и појам информација и бави се питањима њиховог прикупљања, чувања, обраде, претраживања и преноса.

Једна од важних области информатике је информациона технологија (Information Technology – IT) која означава употребу рачунара за обраду података и стварање информација.

Информационо комуникационе технологије (Information and Communication Technology – ICT /ИКТ) поред информација добијених посредством рачунара, обухватају скуп конкретних техничких и софтверских средстава помоћу којих се подаци информације преносе и размењују у свим сферама људске делатности (социјалној, културној, научној, производној, финансијској).

Информационо друштво захтева доживотно учење, где ће се учење и рад смењивати до краја живота. Информационо друштво подразумева примену информационих технологија у свим oбластима живота. Друштво у коме се већина запослених бави производњом чувањем, обрадом, преносом и разменом информација назива се информационо друштво.

Advertisements